رسول نور حضرت محمد (ص) - فقه «امر به معروف و نهی از منكر» نيازمند تكميل و تنقيح است
 
 
 
 
 فقه «امر به معروف و نهی از منكر» نيازمند تكميل و تنقيح است

آرشيو اخبار رسول نور1
رئيس مركز تحقيقات اسلامی مجلس شورای اسلامی بر ضرورت موضوع‌شناسی، تنقيح و تكميل فقه امر به معروف و نهی از منكر تأكيد كرد.


حجت‌الاسلام والمسلمين «احمد مبلغی»، رئيس مركز تحقيقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در آستانه تاسوعا و عاشورای حسينی(ع) در گفت‌و‌گو با خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا) شعبه قم، گفت: مكانيسمی بايد اتخاذ شود كه امر به معروف و نهی از منكر ابتدا خود يك ارزش در جامعه شود تا بتواند از ارزش‌های ديگر صيانت، و از ناهنجاری‌ها و ضد ارزش‌ها جلوگيری كند.

حجت‌الاسلام مبلغی در مورد اهميت امر به معروف و نهی از منكر تصريح‌ كرد: به دليل اينكه فلسفه وجودی امر به معروف ونهی ازمنكر، حمايت از ارزش‌ها است و با بخشی از پديده‌های اجتماعی درگير خواهد شد، بايد خود، به قوانين حاكم بر پديده‌های دارای ماهيت اجتماعی تن در دهد و ابعاد آن به سمت داشتن جايگاه ارزشی در جامعه صعود پيدا كند.


استاد برجسته حوزه علميه قم يادآور شد: با توجه به اينكه درگيری اين دو واجب با ناهنجاری‌هايی است كه يا حقيقتا ماهيتی اجتماعی دارند يا اگر هم فردی هستند در ظرف اجتماع و در منظر جامعه تحقق می‌يابند، لازم است كه از نصاب ارزشی و اجتماعی بالايی برخورار باشند.


رئيس مركز تحقيقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: لازم است ابتدا به موضوع‌شناسی امر به معروف و نهی از منكر دست بزنيم و در اين موضوع‌شناسی، نحوه تعامل آن با ديگر پديده‌های اجتماعی را شناسايی كنيم، آنگاه به سراغ احكام فقه اين دو واجب برويم.


حجت‌الاسلام مبلغی تأكيد كرد: ما از اين دريچه می‌توانيم با نگاه فقهی نسبت به امر به معروف و نهی از منكر و متناسب با واقعيت‌های جامعه، و نيز موضوع‌شناسی انجام گرفته، احكام و شرايط اين مقوله را برای دوران معاصر مطرح و ارائه كنيم.


وی با اشاره به اين كه در فقه، امر و نهی در حوزه‌های مختلفی مورد توجه قرار گرفته است، گفت: امر و نهی مطرح در مقوله امر به معروف و نهی از منكر، سنخ خاصی از امر و نهی است كه به فرهنگ و جامعه مرتبط است كه می‌توان از آن به «امر و نهی ارزشی» ياد كرد؛ بر اين اساس ما در موضوع‌شناسی اين سنخ از امر و نهی نمی‌توانيم به دو مؤلفه فرهنگ و جامعه بی توجه بمانيم و آن را در فضايی منعزل و بريده از فرهنگ و اجتماع تعريف كنيم.


وی ادامه داد: اگر امر به معروف و نهی از منكر را در جامعه‌ای چندميليونی، تنها چند نفر به صورت فردی هر چند در ظرف اجتماع انجام دهند، از اين وضعيت به دست می‌آيد كه از خاستگاه فرهنگی و اجتماعی خود جدا شده‌اند و در حقيقت مسخ ماهيت شده‌اند؛ در اين صورت آنچه به آن عمل می‌شود، ديگر آن موضوعی نيست كه فقه برای آن احكام خاص قرار داده است.


مبلغی گفت: تنها كافی نيست كه بپذيريم اين دو واجب ماهيت اجتماعی دارند بلكه فراتر لازم است اذعان كنيم اين امر و نهی ارزشی در يك چرخه تعاملی با پديده‌های اجتماعی كه پيچيده هستند، قرار دارند.


وی در بيان اين رابطه تعاملی گفت: تعامل اين دو به معنای تأثير و تأثری است كه به عنوان يك پديده اجتماعی با كل پديده‌های اجتماعی دارند؛ چون نمی‌شود چيزی پديده اجتماعی باشد و در تعامل با پديده‌های ديگر قرار نگيرد.


رئيس پژوهشگاه مطالعات تقريبی در توضيح پيچيدگی اجتماعی بيان كرد: به دليل فراخ شدن گستره اطلاع‌رسانی، مرزهای زمانی و مكانی تضعيف شده و كاركردهای خود را از دست داده‌اند، بر اين اساس واقعيت‌های فرهنگی و غير فرهنگی خاستگاه‌های مجازی پيدا كرده‌اند، و واقعيت‌های فرهنگی دنيای مجاز هم در موارد بسيار، معلول و محصول نوع واقعيت‌ها و كنش‌ها و واكنش‌ها دنيای غير مجاز هستند؛ در نتيجه يك رابطه دو سويه در حال تكرار مدام و پر از رفت و برگشت ميان اين دو دنيا پديد آمده است.


وی گفت: اگر به چهار مقوله پيش گفته (اجتماعی بودن ماهيت امربه معروف و نهی از منكر، لزوم برخورداری اين دو از كاركردی اجتماعی، تعاملی بودن رابطه اين دو با ديگر پديده‌های اجتماعی و سرانجام پيچيدگی اجتماع، كه ظرف كاركرد و تعامل اين دو هستند) بنگريم و بپذيريم كه اين دو بايد پا به چرخه‌ای از تعاملات پيچيده بگذارند، بايد بپذيريم كه تعريفی را بايد از اين دو ارائه كنيم كه از سنخ تعريف‌های متوجه به پديده‌های اجتماعی باشد.


مبلغی گفت: به بيان ديگر ما نمی‌توانيم امربه معروف را كه هم ماهيتی اجتماعی دارد و هم در يك جامعه به شدت پيچيده برای تاثيرگذاری بر آن می خواهد ورود پيدا كند را در چارچوبی متمركز بر نگاه فردی بررسی و تعريف كنيم.


رئيس مركز تحقيقات اسلامی مجلس با تشريح كاركرد اجتماعی امر به معروف و نهی از منكر گفت: يكی از شرايط وجوب امر به معروف و نهی از منكر، شرط تأثيرگذاری آن است كه متأسفانه فهم و تعريف متوجه به اين شرط به صورتی ساده انجام گرفته است.


وی ادامه داد: وقتی دو طرف اين تأثير، مقوله‌هايی اجتماعی هستند، هم امر به معروف ماهيتی اجتماعی دارد و هم پديده‌هايی كه امر به معروف بناست بر آن‌ها تاثير گذارد، ماهيتی اجتماعی دارند كاركرد آن نيز بايد دقيقا پديده‌ای اجتماعی تلقی شود.


حجت‌الاسلام مبلغی يادآورشد: ما بايد برای كاركرد تعريفی برآمده از نگاهی جامعه‌شناختی داشته باشيم، تا در نتيجه، شيوه‌ای درست، چارچوبی درست و زمينه‌سازی‌هايی درست برای اين واجب، ترسيم و طراحی كنيم.


مبلغی گفت: در غير اين صورت، ممكن است قابليت‌های انجصاری اين دو واجب، استحصال ناشده باقی بمانند يا حتی بالاتر حاصلی معكوس به بار نشانند.


حجت‌الاسلام مبلغی در بخش ديگری از سخنان خود بيان كرد: علت كم بودن موفقيت در عمليات امر به معروف ونهی ازمنكر آن است كه با نگاه جامعه شناختی به سراغ اين پديده اجتماعی نرفته‌ايم و به شناخت ماهيت چند وجهی اجتماعی آن دست نزده‌ايم.


وی ادامه داد: برای اينكه امر به معروف و نهی از منكر جايگاه خود را در جامعه و به ايفای نقش مؤثر بنشيند بايد چهار مرحله را طی كنيم كه عبارتند از انجام «موضوع‌شناسی جامعه‌شناختی» از امر به معروف و نهی از منكر، بازسازی فقه امر به معروف و نهی از منكر بر اساس مطالعه موضوع شناسانه، سياست‌گذاری نسبت به امر به معروف و نهی از منكر و قانونگذاری جامع و كامل نسبت به آن.


مبلغی گفت: مرحله اول انجام موضوع‌شناسی جامعه‌شناختی از امر به معروف و نهی از منكر بسيار مهم است و بدون آن نمی‌توان در زمينه امر به معروف و نهی از منكر راه به جايی برد.


رئيس مركز تحقيقات اسلامی مجلس گفت: با توجه به اين كه امر به معروف و نهی از منكر فعل جامعه هستند و ماهيتی اجتماعی دارند، اين دو واجب را بايد ذيل واجب كفايی باز تفسير كرد.


حجت‌الاسلام مبلغی تصريح كرد: معنای اين سخن كه اين دو فعل اجتماع هستند اين است كه امر به معروف و نهی از منكر بايد توسط بخش‌هايی ازجامعه كه بر آن‌ها جامعه صدق كند، انجام شود.


حجت‌الاسلام مبلغی تصريح كرد: نگرش قرآن نيز همين را تأييد می‌كند، آنجا كه می‌فرمايد: «ولتكن منكم أمة يدعون إلی الخير ويامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر» اين آيه سخن از امت نه از دولت يا يك جمعيت به ميان می‌آورد.
 

پیوندهای مرتبط

· مطالب بیشتر در مورد آرشيو اخبار رسول نور1
· سایر مطالب نوشته شده توسط rasool


پربازدیدترین مطلب در زمینه آرشيو اخبار رسول نور1:
زندگی پیامبر اکرم(ص) برای کودکان مکتوب می‌شود


امتیاز دهی به مطلب

امتیاز متوسط : 0
تعداد آراء: 0

لطفا رای مورد نظرتان را در مورد این مطلب ارائه نمائید :

عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
بد


انتخاب ها


 چاپ این مطلب چاپ این مطلبBride and Groom Signs Manolo for the Brides (امتیاز : 0)
توسط کاربر مهمان در مورخه : دوشنبه، 20 شهریور، 1391
popul

مطالعه ادامه این نظر ...


چند رسانه ای    نرم افزار    انجمن ها    مراکز    دیگر پایگاهها    ارتباط با ما