رسول نور حضرت محمد (ص) - بررسی پاداش حج در كلام معصومين(ع)
 
 
 
 
 بررسی پاداش حج در كلام معصومين(ع)

آرشيو اخبار رسول نور4 رسول اكرم(ص) و ائمه معصومين(ع) روايات فراوانی در تبيين جايگاه و اجر معنوی حج فرموده‌اند كه در اين روايات گاه پاداش حج چنان والا و عظيم معرفی شده است كه خود راويان را متعجب ساخته است.

پيامبر خدا(ص) در روايات متعددی به فضيلت حج و پاداش‌های آن اشاره فرمودند. ايشان در فرمايشات متعددی پاداش حج را بهشت الهی معرفی كرده‌اند. ايشان فرمودند‌ه‌اند: «پاداش حج نيكو، جز بهشت نيست»، «هرعمره تا عمره ديگر، كفاره (گناهان) ميان آن دو ‏مى‏باشد و پاداش حج مقبول، بهشت است» و حج‏گزار هيچ تسبيح و تهليل و تكبيرى نمى‏گويد، مگر آن‏كه به سبب آن بشارتى به او داده ‏مى‏شود.
پيامبر‌‌خدا(ص) به كاروان شترهاى حجاج نگاه كرد و فرمود: هيچ گامى بر نمى‏دارند، مگر آن‏كه برايشان حسنه نوشته ‏مى‏شود و هيچ گامى نمى‏گذارند، مگر آن‏كه گناهى از آنان محو ‏مى‏شود و هرگاه اعمال حج خود را به پايان برند، به آنان گفته ‏مى‏شود: بنایى ساختيد، پس ويرانش نكنيد، گناهان گذشته شما بخشوده شد، براى آينده كار نيك انجام دهيد.
پيامبر خدا(ص) فرمودند: حاجيان سه گونه‏اند، بيشترين بهره از آن كسى است كه گناهان گذشته و آينده‏اش بخشوده شود و خداوند، از عذاب قبر نگاهش دارد. پس از او كسى است كه گناهان گذشته‏اش آمرزيده شود و بايد براى باقى‌مانده عمرش عمل از سرگيرد. اما پس از او، كسى است كه تنها خانواده و مالش حفظ شود.
پيامبر خدا(ص) فرمودند: هر كس براى حج و عمره از خانه‏اش بيرون آيد، با هر گامى كه بر ‏مى‏دارد و ‏مى‏گذارد، گناهان از بدنش ‏مى‏ريزد، آن‏گونه كه برگ از درخت فرو ‏مى‏ريزد. چون وارد مدينه شود و با سلام با من مصافحه كند، فرشتگان با سلام با او مصافحه ‏مى‏كنند و چون به «ذو الحليفه» وارد شود و غسل كند، خداوند او را از گناهان پاك ‏مى‏كند.
چون دو جامه نو بپوشد، خداوند حسنات را براى او تازه ‏مى‏كند و چون بگويد «لبيك اللهم لبيك» خداى متعال هم با «لبيك و سعديك» در پاسخ گويد: كلامت را ‏مى‏شنوم و به تو ‏مى‏نگرم. و چون وارد مكه شود و طواف و سعى ميان صفا و مروه كند، خداوند خيرات را براى او پيوسته ‏مى‏دارد.
و چون در عرفات وقوف كنند و صداى ناله‏‏ها به نيازها برآيد، خداوند به آنان بر فرشتگانِ هفت آسمان مباهات كرده، ‏مى‏گويد: اى فرشتگانم و ساكنان آسمانهايم! آيا به بندگانم ن‏مى‏نگريد كه از هر دره عميق (و راه دورى) ژوليده و غبارآلود نزد من آمده اند، پولها خرج كرده و بدنها به رنج افكنده اند! به عزت و شكوهم سوگند، بدكارشان را به خاطر نيكوكارشان خواهم بخشيد و از گناهان مانند روزى كه مادرانشان آنان را زادند، بيرونشان خواهم آورد. و چون رمى جمره كنند و سرها بتراشند و كعبه را زيارت كنند، يك منادى از دل عرش ندا ‏مى‏دهد: باز گرديد كه بخشوده شده ايد و كار، از سر گيريد.
پيامبر خدا(ص) به مردى از انصار فرمودند: بدان! وقتى كه تو، روى به راه حج نهادى و بر مركب خويش سوار شدى و «بسم الله» گفتى و مركبت تو را به حركت آورد، هرگامى كه مركب تو بر ‏مى‏دارد و هرقدمى كه ‏مى‏گذارد، خداوند براى تو حسنه اى ‏مى‏نويسد و گناهى مى‏زدايد.پس چون احرام بسته، «لبيك» گفتى، با هرلبيك، خداوند براى تو ده حسنه ‏مى‏نويسد و ده گناه محو ‏مى‏كند.
وقتى خانه خدا را هفت بار طواف كردى، نزد خداوند، پيمان و يادى خواهى داشت كه از آن پس، خدا شرم ‏مى‏كند تو را عذاب كند. وقتى كنار «مقام ابراهيم» نماز خواندى، خداوند به پاداش آن، ثواب دو هزار ركعت نماز مقبول برايت ‏مى‏نويسد. و چون ميان صفا و مروه هفت بار سعى كردى، پاداش تو نزد خدا مثل پاداش كسى است كه از ديار خود، پياده به حج آمده وهمچون پاداش كسى كه هفتاد برده مؤمن آزادكرده است. و چون تا غروب آفتاب در عرفات، وقوف كردى، اگر گناهانت به اندازه ريگ‏‏هاى صحرا وكف‏‏هاى دريا باشد، خداوند ‏مى‏بخشايد.
وقتى سنگريزه بر جمرات زدى، خداوند به پاداش هر سنگ، در باقى مانده عمرت ده حسنه ‏مى‏نويسد. و چون سر را تراشيدى، خداوند در مقابل هرمو، حسنه اى در باقى مانده عمرت ‏مى‏نويسد، و چون قربانى ات را سربريدى يا شترت را نحر كردى، براى هرقطره خون آن، در بازمانده عمرت حسنه اى دارى. و چون هفت بار گرد خانه خدا طواف كردى و دو ركعت نماز نزد «مقام ابراهيم» خواندى، فرشته اى بزرگوار بر دوش تو ‏مى‏زند و ‏مى‏گويد: اما گناهان گذشته‌ات آمرزيده شد، از هم اكنون تا صد و بيست روز آينده، اعمالت را از سرگير.
امام باقر(ع) فرمودند: همين كه حج‏گزار شروع به تهيه وسايل سفرش كند، هيچ گامى در راه تهيه وسايلش بر نمى‏دارد، مگر آن‏كه خداى متعال، ده حسنه برايش ‏مى‏نويسد و ده گناه از او ‏مى‏آمرزد و ده درجه بر او ‏مى‏افزايد. تا آنگاه كه از وسايلش آسوده شود، هروقت كه شد.
و چون با مركبش رو به سوى حج كند، با هر گامى كه بر ‏مى‏دارد و هرگامى كه ‏مى‏نهد، خداوند همان پاداش را براى او ‏مى‏نويسد، تا اعمالش به پايان رسد. چون اعمالش را به پايان رساند، خداوند گناهانش را ‏مى‏آمرزد و در چهارماهِ ذى حجه، محرم، صفر و ربيع الأول، حسنات او نوشته ‏مى‏شود، ولى گناهانش ثبت نمى‏شود، مگر آن‏كه گناه كبيره اى مرتكب شود. پس از گذشت اين چهار ماه، مثل مردم ديگر (و مخلوط با آنان) است.
امام صادق(ع) فرمودند: بنده مؤمن وقتى به قصد حج از خانه اش بيرون ‏مى‏آيد، خود و مركبش گامى بر نمى‏دارند، مگر اين‌كه خداوند حسنه‌اى براى او ‏مى‏نويسد، گناهى محو ‏مى‏كند و درجه اى ‏مى‏افزايد.
وچون در عرفات وقوف كند، اگر گناهانش به اندازه دانه‏‏هاى خاك هم باشد، چون برگردد، مثل روزى كه مادرش او را به دنيا آورده (پاك و بى گناه) خواهد بود و به او گفته ‏مى‏شود: اعمالت را دوباره از سرگير.
خداوند ‏مى‏فرمايد: «كسى كه عجله كند و ذكر خدا را در دو روز انجام دهد، و كسى كه تأخير افكند (و سه روز انجام دهد) گناهى بر آنان نيست، براى آنآن‏كه تقوا پيشه كنند».
حجاج، بر سه گونه از حج باز ‏مى‏گردند: يك گروه، از آتش نجات يافته اند. و گروهى از گناهانشان پاك ‏مى‏شوند، مانند روزى كه از مادر زاده شده اند. گروهى هم تنها خانواده و مالشان حفاظت ‏مى‏شود. اين كمترين چيزى است كه حج‏گزار آن را با خود ‏مى‏آورد.
مشمعل اسدى می‏گويد: سالى به حج رفته بودم. در بازگشت، خدمت امام صادق(ع) رسيدم. حضرت پرسيد: از كجا ‏مى‏آیى، مشمعل؟ عرض كردم: فدايت شوم! به حج رفته بودم. حضرت فرمود: آيا ‏مى‏دانى حج‏گزار چه پاداشى دارد؟ عرض كردم: از شما ‏مى‏آموزم. فرمود: هرگاه بنده، هفت‏بار دور اين خانه را طواف كند و دو ركعت نماز طواف را بخواند و ميان صفا و مروه سعى كند، خداوند شش هزار حسنه براى او ‏مى‏نويسد و شش هزار گناه او را ‏مى‏بخشايد وشش هزار درجه بر او ‏مى‏افزايد وشش هزار حاجت دنيوى او را بر ‏مى‏آورد و به همين اندازه براى آخرتش ذخيره ‏مى‏كند.
عرض كردم: فدايت شوم، اين‏ها پاداش بسيارى است! فرمود: آيا به چيزى بيشتر وبالاتر از اين آگاهت كنم؟ گفتم: آرى. فرمود: اداى حاجتى از يك مؤمن، برتراست از حجى وحجى وحجى (... وتا ده حج برشمرد).
امام صادق(ع) فرمودند: چون حضرت موسى(ع) حج‏گزارد، جبرئيل(ع) نازل شد. موسى(ع) به او گفت: كسى كه با نيتى صادق و خرجى پاك و حلال، اين خانه را زيارت كند، چه پاداشى دارد؟ جبرئيل(ع) به سوى خدا بازگشت. خداوند وحى فرمود كه به او بگو: او را در ملكوت اعلى، همراه پيامبران، صديقان، شهيدان و صالحان قرار ‏مى‏دهم و اينان چه رفيقان و همراهان خوبى اند! 

پیوندهای مرتبط

· مطالب بیشتر در مورد آرشيو اخبار رسول نور4
· سایر مطالب نوشته شده توسط rasool


پربازدیدترین مطلب در زمینه آرشيو اخبار رسول نور4:
روز ازدواج؛ سالروز ازدواج علي(ع) و فاطمه‏زهرا(س)


امتیاز دهی به مطلب

امتیاز متوسط : 0
تعداد آراء: 0

لطفا رای مورد نظرتان را در مورد این مطلب ارائه نمائید :

عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
بد


انتخاب ها


 چاپ این مطلب چاپ این مطلبWelcome Guest Bag Goodies (امتیاز : 0)
توسط کاربر مهمان در مورخه : دوشنبه، 20 شهریور، 1391
on, a

مطالعه ادامه این نظر ...


چند رسانه ای    نرم افزار    انجمن ها    مراکز    دیگر پایگاهها    ارتباط با ما